Keresés

Ajánlatkéréseim

Áttekintő 0 termék

Térkép

Map

Header info

Email  info##kukac##printbrokers.hu

Általános szerződési feltételek

Kapcsolt galéria jön ide

Print Brokers Team Kft. adatai:

Székhelye: 9027 Győr-Ipari Park, Tibormajori út 1.
Cégjegyzékszám: 08-09-010930 (bejegyezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság)
Adószáma: HU12980088

Print Brokers Team Kft. elérhetőségei:

Print Brokers Team Kft. központi telefonszáma: +36 96 769-021
E-mail: info@printbrokers.hu

továbbiakban: Print Brokers Team Kft.

A Print Brokers Team Kft. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában a Print Brokers Team Kft. által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a Print Brokers Team Kft. között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító – ÁSZF szabályaitól eltérő – egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban (levélben, elektronikus levélben (továbbiakban: e-mail) ) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói keretszerződés keretei között.

1.AZ ÁSZF HATÁLYA

1.1. Személyi hatály

Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a

– jogi személy;
– jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
– magánszemély akinek a Print Brokers Team Kft. szerződés, vagy írásos megrendelés alapján nyomdaipari vállalkozói tevékenységet végez.

1.2. Tárgyi hatály

A Print Brokers Team Kft. által végzett, alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:

– doboztervezés
– nyomdai kivitelezés

1.3. Időbeli hatály

A Megrendelő és a Print Brokers Team Kft. közötti konkrét megrendelés a felek között

– Vállalkozói Keretszerződés aláírása alapján, vagy
– amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben sem kívánnak eltérni, az egyedi megrendelés Print Brokers Team Kft. általi visszaigazolásával jön létre és a Vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a
- Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.

Az ÁSZF nyilvános és a Print Brokers Team Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Ennek keretében:

– weblapján (www.printbrokers.hu) közzéteszi,
– nyomtatott formában a Print Brokers Team Kft. telephelyén megtekinthető,
– kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján.

1.4. ÁSZF módosítása

A Print Brokers Team Kft. jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosításáról a Print Brokers Team Kft. e-mailben hívja fel a Megrendelői figyelmét. A Print Brokers Team Kft.-t ezen figyelemfelhívó értesítésen kívül más kötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy az ÁSZF módosításának tényére a Megrendelő figyelmét felhívja. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani a Vállalkozói keretszerződést. Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új, módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra.

Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja a Print Brokers Team Kft. és a Megrendelő által megkötött Vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.

A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Print Brokers Team Kft.-vel szemben, abból adódóan, hogy a Print Brokers Team Kft. ÁSZF-jének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Print Brokers Team Kft. honlapján.

2. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

2.1 Új ügyfél kapcsolat létesítése során a Megrendelő és a Print Brokers Team Kft. Vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:

– az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,
– a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,
– a felek ÁSZF-től eltérő rendelkezéseit, melyet bármelyik fél az adott szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodás szükséges.
– a Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létre A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 7. pontjában meghatározott esetekben.
– a Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, írásban (levél, e-mail) bejelenteni a Print Brokers Team Kft.-nek. A bejelentés elmaradásából, vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Print Brokers Team Kft. felelősségét kizárja.

2.2. A Megrendelő által a Vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni, árajánlatot elfogadni, rendelést módosítani, a terméket átvenni az általa képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a Vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Print Brokers Team Kft. részére történő közléséig a kapcsolattartó minden, a felek közötti jogviszony alapján megtett jognyilatkozata érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő. A Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben jogosult akként rendelkezni, hogy a Megrendelő valamennyi alkalmazottja jogosult kapcsolattartóként rendelkezni. Ebben az esetben a Vállalkozói keretszerződésben a Megrendelő e-mail címet is megadhat, melyről érkezett árajánlat visszaigazolást joghatályos rendelésnek tekint a Print Brokers Team Kft. Ilyen tartalmú rendelkezés esetén a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről, leadnak, árajánlatot elfogadnak, rendelést módosítanak, terméket átvesznek. Ebben az esetben a Print Brokers Team Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő nevében írásban rendelést adó személy a Megrendelővel milyen jogviszonyban van és jogviszonya feljogosítja-e kapcsolattartóként rendelkezni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben pontosan megjelöli kapcsolattartóit, az ezen kapcsolattartókon kívül a Print Brokers Team Kft. mástól kapcsolattartói utasítást nem fogadhat el, és nem teljesít. A Megrendelő bármikor jogosult írásban (képviselő által aláírt e-mailben megküldött levél) az általa megadott kapcsolattartók adatait megváltoztatni, vagy törölni.

2.3. A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Print Brokers Team Kft. árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. A Print Brokers Team Kft. árajánlatának Megrendelő általi visszaigazolása a feltétele a gyártás megkezdésének. Amennyiben nem egyértelmű az ajánlatkérés és a Print Brokers Team Kft. által adott árajánlatot a Megrendelő nem igazolta vissza, a Print Brokers Team Kft. addig nem köteles megkezdeni a termék gyártását, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet. A megrendelt terméket a megküldött elektronikus anyag saját beállításaival készíti el a Print Brokers Team Kft., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel. Amennyiben a Megrendelő a Felek között korábban létrejött és teljesített megrendeléstől eltérő műszaki paraméterekkel kíván újabb megrendelést adni a Print Brokers Team Kft. részére, a Megrendelő új írásos ajánlatkérését követően, a Print Brokers Team Kft. általi írásos visszaigazolása alapján kezdi meg a gyártást.

2.4. A Print Brokers Team Kft. árajánlatában a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi díjat közöl.

2.5. A Print Brokers Team Kft. árajánlataiban feltüntetett árak minden esetben nettó árak, azok az ÁFA-t, és a termékdíj összegét nem tartalmazzák. Az adó mértékét a mindenkor érvényes áfa-törvény határozza meg. A termékdíj mértéke és tényleges súlya a Print Brokers Team Kft. számláján/végszámláján kerül véglegesítésre, és feltüntetésre. A Megrendelő a mindenkori környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó törvény termékdíjtételeivel számol. Vállalkozó az irányadó kalkulációkban meghatározott tájékoztató jellegű súlyok figyelembevételével számol, mely súlyok a késztermék szállításakor mérés alapján kerülnek véglegesítésre.

2.6. Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a Felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

2.7. A Print Brokers Team Kft. árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak a Print Brokers Team Kft.-t nem kötelezik.

2.8. Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Vállalkozói Szerződéssé, vagy a Vállalkozói Keretszerződés részévé.

2.9. Amennyiben a gyártáshoz szükséges valamennyi információ átadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő részéről nem a megállapodott határidőben történik, a Megrendelő késedelme a Print Brokers Team Kft. késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt a Print Brokers Team Kft.-t felelősség nem terheli. A Megrendelő késedelmének megszűnése esetén a Print Brokers Team Kft. kifejezetten megilleti, hogy a teljesítésre írásban – a gyártási kapacitása függvényében – új időpontot adjon meg.

2.10. A Megrendelő a megrendelés esetén a grafikai anyag kritériumait a www.printbrokers.hu honlapon tekintheti meg. A grafikai anyag leadásánál a Print Brokers Team Kft. a kapott grafikai mintán csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai anyag tartalmi hibáiért felelősségét kizárja, annak következményei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő mintanyomatot nem adott át, valamint ha a Megrendelő nem kért digitális, vagy analóg proofot, a színeltérésért a Print Brokers Team Kft.-t felelősség nem terheli.

2.11. A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, Print Brokers Team Kft.-t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A Print Brokers Team Kft. nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:

– a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,
– a tervezés, a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása,
– a Megrendelő belső ellenőrzésének hiánya miatt felróható károk felmerülése,
– a próbanyomat meg nem tekintése,
– különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
– az árajánlat pontatlan bekérése,
– a megrendelőlap nem, vagy nem megfelelő kitöltése,
– Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében bekövetkező károk,
– tartalmi hibák miatt bekövetkező károk.

Az egyedi megrendelés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a Print Brokers Team Kft. kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Print Brokers Team Kft. nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek. A Print Brokers Team Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a Print Brokers Team Kft. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.,

3. KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt székhely, telephely, egyéb szállítási cím, amennyiben a terméket a Print Brokers Team Kft. szállítja ki a megrendelés visszaigazolása szerint. Ettől eltérő esetben a Megrendelő kötelezettsége a szállításról való gondoskodás. A Print Brokers Team Kft. a Megrendelőt a gyártás befejezéséről haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Megrendelő szállítja el az árut, a teljesítés helye a Print Brokers Team Kft. telephelye. A teljesítés helyén történik meg a termék szállítólevél szerinti átadás-átvétele. Amennyiben a Megrendelő a késztermék kiszállítását igényli, az ő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítások díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. A Megrendelő köteles előre írásban jelezni, ha a termék átadása az előre egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges. Ebben az esetben köteles a termék átvételének új időpontját is megjelölni.

3.2. A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában a Print Brokers Team Kft. telephelyén történik. Amennyiben Megrendelő külső vállalkozó (futár,futárszolgálat) igénybevételével maga gondoskodik a késztermék Print Brokers Team Kft. telephelyéről történő elszállításáról, úgy a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a Print Brokers Team Kft.-ről a Megrendelőre. A Print Brokers Team Kft. az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a Print Brokers Team Kft. felszólítására sem működik közre a termék átvételében, a megrendelt, de át nem vett terméket,– ellenkező írásos megállapodás hiányában – 15 nap eltelte után tárolási díj felszámítása mellett őrzi. A megrendelt, és át nem vett termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni a Print Brokers Team Kft. által kibocsátott számla alapján függetlenül attól, hogy a termék átadása megtörtént-e. Ebben az esetben a Print Brokers Team Kft. által kibocsátott számlán a teljesítés napja megegyezik a készrejelentés napjával.

3.3. Előzetes írásos megállapodás alapján a kész terméket a Print Brokers Team Kft. saját futárával – kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával – a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. A Print Brokers Team Kft. által történő szállítás a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a lepakoláshoz történő beállást jelenti. A Print Brokers Team Kft. általi kiszállítás nem tartalmazza az esetleges parkolási/behajtási engedélyek díját, a szállítmány mozgatását. A szállítmány lepakolásáról a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben a Print Brokers Team Kft. saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig a Print Brokers Team Kft.-t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a Print Brokers Team Kft.-ről a Megrendelőre.

3.4. A Print Brokers Team Kft. árajánlatában feltüntetett árak alapesetben nem tartalmazzák a kiszállítási költségeket, Megrendelő gondoskodik a késztermék Vállalkozó telephelyéről történő elszállításáról. Amennyiben az eseti megrendelések leadásakor Megrendelő másképp rendelkezik a szállítás költségére vonatkozóan a Vállalkozó árajánlatot ad, melynek elfogadása esetén Vállalkozó ezt a költséget számlájában érvényesíti. A vállalkozási díj tartalmazza a Print Brokers Team Kft. telephelyétől a megadott teljesítési helyre történő szállítás díját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás, az esetleges várakozás költségét. Az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket Print Brokers Team Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, és ezeket a költségeket számlájában érvényesíti.

3.5. Megrendelő az ajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai anyag leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a gépindulást megelőző munkanapig köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos írásbeli diszpozícióit. Amennyiben a Megrendelő más utasítást a fenti időpontokban nem ad, a Print Brokers Team Kft. a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően csomagolja a megrendelt terméket. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidők beálltát követően közli eltérő csomagolási igényeit, a Print Brokers Team Kft. az esetleges átcsomagolás költségeit felszámítja.

3.6. A Print Brokers Team Kft. a Megrendelő kifejezett kérése esetén közli a Megrendelővel a megrendelés gyártási tervbe állításának időpontját, ez esetben a Print Brokers Team Kft. a gyártás megkezdését megelőző 24 órával korábban egyeztet a Megrendelővel.

3.7. Az átadás-átvételekor a Print Brokers Team Kft. a Megrendelő (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának, és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig. Mennyiségi kifogásra vagy a csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül a Print Brokers Team Kft. hibás teljesítésének, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-5%-os a leszállított mennyiségi eltérés.

3.8. Az esetleges fellépő minőségi reklamáció az átvételt követő 2 napon belül írásban történik. A Print Brokers Team Kft. köteles a Megrendelő határidőben előterjesztett reklamációját, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni, a reklamáció jogossága esetén a hibákat haladéktalanul orvosolni.

3.9. A szállításhoz használt EUR- vagy egyutas raklap a termék egységárába beépítésre kerül függetlenül attól, hogy a szállítást a Megrendelő, vagy a Print Brokers Team Kft. végzi – betétdíjas göngyölegnek minősülnek. Amennyiben Megrendelő, vagy a diszpó szerinti átvevőhely, esetleg a Megrendelő megbízottja a szállítólevél aláírásával egyidejűleg nem ad csere raklapot, a Print Brokers Team Kft. jogosult raklapot kiszámlázni.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

4.1. Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a Print Brokers Team Kft.-nek:

– készpénzben a termék átvételekor,
– vagy az átvételkor kapott számlát átutalással egyenlíti ki a Print Brokers Team Kft. által adott számlaszámra.

Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a számlakiállításától számított 8 naptári nap. Az a Megrendelő, aki először rendel szolgáltatást, terméket a Print Brokers Team Kft.-től, megrendelésének ellenértékét a gyártás megkezdése előtt, vagy a késztermék szállítása előtt előlegként készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. A mindenkori előleg mértékéről, és annak fizetési határidejéről Print Brokers Team Kft. tájékoztatja a Megrendelőt. A beérkezett összegről Print Brokers Team Kft. előlegszámlát készít, majd teljesítés után kiállításra kerül a végszámla, melyben Print Brokers Team Kft. érvényesíti a már megfizetett előleget, valamint minden egyéb felmerülő költséget. A vállalkozói díjon felül a Print Brokers Team Kft. jogosult az árajánlatban nem szereplő, de a teljesítés során felmerült költségeinek az érvényesítésére. A Megrendelő a Print Brokers Team Kft. végszámláit, teljesítés előtt 24 órával banki átutalással, vagy teljesítéskor készpénzben köteles kiegyenlíteni.

4.2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a Print Brokers Team Kft. részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a Print Brokers Team Kft. által elkészített és az ÁSZF 1.-4. sz. mellékleteiként feltöltött nyilatkozati-minták valamelyikének kitöltésével. Ennek elmulasztása esetén a Print Brokers Team Kft. köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A Print Brokers Team Kft. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát, ha a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a Print Brokers Team Kft. úgy állítja ki a számlát, mint termékdíjköteles termék-értékesítés.

4.3. A Megrendelő és a Print Brokers Team Kft. ÁSZF-ben meghatározott, általános fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

4.4. A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a Print Brokers Team Kft. vonatkozó számláját a Megrendelő megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.

5. ALVÁLLALKOZÓ

5.1. A Print Brokers Team Kft. a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek elvégzett munkájáért, ugyanúgy felel.

6. TITOKTARTÁS

6.1. A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:

– a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,
– más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

6.2. A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat

– kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,
– harmadik személy részére nem adják tovább,
– harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,
– minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

6.3. Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:

– már köztudomású információk;
– arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;
– olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;
– olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

7. SZERZŐI JOG és KIADÓI JOG

7.1. Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék) szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a Print Brokers Team Kft. felszólítására bármikor bemutatja. A Print Brokers Team Kft. kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, amely kár abból adódik, ha a Megrendelő bárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.

8.SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI

8.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése

8.1.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Print Brokers Team Kft.-vel. A Print Brokers Team Kft. a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. A Print Brokers Team Kft. a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni a Print Brokers Team Kft.-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.

8.1.2. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Print Brokers Team Kft. részéről A Vállalkozási keretszerződést a Print Brokers Team Kft. írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. A Print Brokers Team Kft. a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. A Print Brokers Team Kft. általi felmondás esetén a Print Brokers Team Kft. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.

8.2. A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg. A Print Brokers Team Kft. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő: – fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette – magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Print Brokers Team Kft. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését. A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

8.3. A Vállalkozási keretszerződés megszűnése

– közös megegyezéssel,
– bármelyik fél által történt rendes, vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával
– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
– a természetes személy Megrendelő halálával.

9. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK

9.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő békés megoldására, egyezség kötésére.

9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv ( Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. HATÁLY

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.11.02-től hatályosak.

Győr, 2022.11.02.
Egyházi Zsolt Ügyvezető

Print Brokers Team Kft.

Ha nem találta meg a keresett nyomdai szolgáltatást nálunk, kérjük, írja le, miben segíthetünk!

Név * 
E-mail * 
Telefonszám  
Megrendelni kívánt termék leírása * 
Szélesség (mm)  
Hosszúság (mm)  
Magasság (mm)  
Tájolás  


Alapanyag  
Mennyiség * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Nyomdai kisokos

CMYK

A négyszínnyomás alap színeiből, a cián (Cyan), a bíbor/magenta (Magenta), a sárga (Yellow) és a fekete (Key) százalékos keveréséből jön létre a kinyomtatott szín. Előfordul, hogy a 100% fekete helyett négy színből keverik ki a fekete árnyalatot, mivel így telítettebb, mélyebb szín állítható elő.

Dombornyomás

Tapintásra is érzékelhető, a papír síkjából kiemelkedő vagy besüllyedő formák, amelyek különleges térbeli hatást keltenek. Attól függően, hogy a nyomat a papír melyik oldalán nyomódik ki, pozitív és negatív dombornyomási műveletekről beszélhetünk. A kevésbé részletgazdag formák (például nagyobb feliratok, címek) esetén látványos igazán.

Fóliázás

A termékek felületkezelése során matt vagy fényes fólia alkalmazható, attól függően, hogy alkalmazása során milyen hatást szeretnénk elérni. Elsősorban felületvédelmi funkciót lát el, mivel a koszolódástól és az idő előtti elhasználódástól véd. Emellett a bevont felület fényét emeli meg.

FSC tanúsítvánnyal rendelkező papírtermék

Az FSC szervezet tanúsítványával rendelkező papírtermék, amely tudatos erdőgazdaságból származik

FTP

File Transfer Protocol = Fájlátviteli protokoll

Különböző típusú operációs rendszerrel rendelkező számítógépek között is lehetővé teszi az állományátvitelt. Általában grafikai anyagok továbbítására alkalmazzuk.

Kifutó

A nettó vágott méreten kívül eső grafikai rész. A méretre vágást és a stancolást segíti a nyomtatás után, mivel a technológiából adódóan az ívek minimálisan mozoghatnak. Kifutó hiányában vékony fehér csík jelenhet meg a termék szélén.

Ofszet nyomtatás

Jellemzően a nagy mennyiségben előállítandó, színes vagy fekete-fehér, kiváló minőségű, papírra nyomtatott termékek nyomtatása esetén ideális választás.

Ofszet lakkozás

Az esztétikai hatás mellett fő feladata a nyomtatott termék külső behatások elleni védelme. Matt és fényes változatban érhető el.

Proof nyomtatás: A próbanyomat - másnéven proof - nyomtatott szimulációja a végső nyomdai kimenetnek. Megléte a tökéletes nyomdai példány elkészülését segíti, mivel lehetőséget biztosít a színhelyesség ellenőrzésére és alkalmat nyújt a végső nyomdai munka előtti esetleges korrekcióra is.

RGB

A vörös (red), zöld (green) és kék (blue) színek aránya határozza meg a látható színt. Általában digitális eszközökön való megjelenítésre a legalkalmasabb.

UV lakkozás

Felületi fényében és ellenállásában hasonló a fóliához, de az UV lakkozás nem csak a teljes felületen, hanem kisebb részleteken is alkalmazható. Alkalmazásával bizonyos grafikai elemeket kiemelhetünk és hangsúlyozhatunk.

Változó adatkezelés

Változó adatkezelésnek nevezzük, amikor egy grafikai anyagon belül egy adat (pl. kép, kód, sorszám stb.) kártyánkként változik (pl.: a sorszám 1-100-ig növekszik az egyes kártyákon, vagy kártyánkként változik a QR kód. Nem számít változó adatnak, ha pl. ugyan az a logó, fénykép, kód, sorszám szerepel az összes megrendelt terméken.